Posts Tagged Saugumas

Konstitucinės teisės – už viešuosius darbus


 

Prisiekiu, man tikrai patinka tokia – taupi ir konservatoriška – politika: provokuoji žmones protestuoti, paskui už teisę tai daryti, išprievartauji lituką ar kitą, vardan kokios nors tikslinės rinkliavos.

Jei kišenėje pinigų rinkliavai nėra – ne bėda. Galima (beveik lizingu) atidirbti viešuosius darbus. Būtent to pareikalauta iš turgaus prekeivių, panorusių protestuoti. Jų reikalavimams aš nelabai pritariu, bet svarbiau kitkas – žavus valdžios požiūris ir sumanymas. Valdžia sutaupė, dalis viešosios erdvės – švari. Patenkintas ir Konstitucijos 36 straipsnis, kartu su pagrindinio įstatymo dvasia.

Konstitucijos 36 straipsnis:

Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.

Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teises ir laisves.

Tik manau, kad reiktų mitinguotojams, atskiru paties premjero ar kokio kuklaus nabago mero potvarkiu perkelti ir mokestį už policininkų, saugumiečių, medikų bei visokio plauko dorovės sargų sugaištą laiką. Į bendrai mokamus mokesčius, pagal precedento logiką, neįskaičiuota. Tai tegul kiaulės atiduoda iš vokeliuose paslėptų milijardų – grynais ar viešaisiais darbais. Juk komunistinėje Kinijoje giminės susimoka už mirtimi nuteistajam skirtą kulką.

Koks nors ypatingai pilietiškas sutvėrimas galėtų kiurksoti mitinguotojų pašonėje bent kelias dienas ir visomis priemonėmis (laiškais, skambučiais, dainomis, plakatais bei tinklaraščio įrašais) informuoti mokesčių inspekciją apie nevidonus, kurie taip ir nepakėlė kastuvo, taip ir neatliko dirbtinio kvėpavimo, taip ir nesugėdino mergiotės su trumpu sijonu. Juk mūsų Finansų ministerija ir Vyriausybė jau yra apsiskelbusi, kad gali ir moka pelningai apskaičiuoti natūra gaunamas pajamas. Tegul žvejoja ir nepriemokas. Juk kokiems saugumiečiams, pavyzdžiui, nelieka pinigų ir laiko riaušių prevencijai po to, kai, viskas išeikvojama Eglei Kusaitei priprašyti ką nors padaryti, o paskui pagauti neva bedarant.

, , , , , ,

2 Komentaras

Labai mokytas teroristų medžiotojas II


Vyriausias Marijos žemės teroristų ieškotojas irgi gaudytojas Arūnas Paukštė (oficialios pareigos – Valstybės saugumo departamento antiteroristinės valdybos viršininkas), kaip jau informavau pirmojoje dalyje, yra dideliai mokytas žmogus.

Taip ir turi būti. Juk visai neseniai jo vadovaujami nematomojo fronto kariai pasiskelbė pagavę devyniolikmetę “teroristę“ Eglę Kusaitę, kuri, pasak besikeičiančių versijų, turėjo sprogdinti tai metro, tai rusų karines bazes, kurias saugoti, pasirodo, yra šventa NATO valstybės žvalgybos pareiga. Prieš tai terorizmo požymių šie vyrai ir moterys atrado čečėnų Gatajevų buitiniame konflikte su globotiniais. Tad po gabalėlį, po gabalėlį susipažinsime su mūsų antiteroristų vado požiūriu į patį reiškinį ir pamėginsime suprasti jo modus operandi.

Kaip ir žadėjau, gavau pilną šio mokslinčiaus disertacijos tekstą. Dėl laiko stokos dar visko neperskaičiau, bet kai kurie mokslinio darbo aspektai greitai krito į akis.

Paaiškėjo, kad tarp mokslinio darbo šaltinių puikuojasi http://www.wikipedia.org, internete patalpinti studentų darbai  ir, žinoma,  http://www.slaptai.lt. Visiškai įtikėtina, kad jei tuo metu jau būtų egzistavusi www.pipedija.lt, būtų pasinaudota ir šiuo informacijos aruodu.

Tiesa, dar naudojamasi operatyvinėmis bylomis, apie kurias skaitytojas tegali susirinkti tik nuogirdų iš spaudos

Pilnas sąrašas yra toks:

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

  • NORMINĖ LITERATŪRA
  • Tarptautinės teisės aktai
  • Jungtinių  tautų dokumentai:
  1. Tarptautinė konvencija dėl kovos su teroristų vykdomais sprogdinimais // Valstybės žinios. 2004, Nr. 36-1184
  2. 1949 metų rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija „Dėl elgesio su karo belaisviais“ // Valstybės žinios. 2000, Nr. 63-1907
  3. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija „Dėl civilių apsaugos karo metu“ // Valstybės žinios. 2000, Nr. 63-1908
  4. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomas protokolas “Dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas)“ // Valstybės žinios. 2000, Nr. 63-1909
  5. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų papildomas protokolas “Dėl netarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (II protokolas)“ // Valstybės žinios. 2000, Nr. 63-1910
  6. Jungtinių Tautų Chartija // Valstybės žinios. 2002, Nr. 15-557
  7. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1566(2004)
  8. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1373(2001)
  9. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1267(1999)
  10. Resolution 181 (II) of General Assembly of United Nations “Future government of Palestine”, A/RES/181(II)(A+B), 29 November 1947 // http://domino.un.org/UNISPAL.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/7f0af2bd897689b785256c330061d253!OpenDocument; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  11. UNESCO Declaration of Principles on Tolerance // http://www.unesco.org/tolerance/declaeng.htm; prisijungimo laikas: 2005-05-15
  12. UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity // http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf; prisijungimo laikas: 2006-03-15
  • Europos Tarybos dokumentai:
  1. Protokolas, iš dalies keičiantis Europos konvenciją dėl kovos su terorizmu, priimtas Strasbūre 2003 m. gegužės 15 d., ratifikuotas 2005-06-21 įstatymu Nr. X-263 // Valstybės žinios. 2005, Nr. 86-3210
  2. Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism,
   CETS No.: 196, http://conventions.coe.int/Treaty/EN/cadreprincipal.htm; prisijungimo laikas: 2005-12-18
  3. Council of Europe Recommendation No. 1426 (1999) “European democracies facing up to terrorism” // Official Gazette of the Council of Europe – September 1999
  4. Recommendation 1687 (2004) of Parliamentary Assembly of Council of Europe on Combating terrorism through culture // http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA04/EREC1687.htm; prisijungimo laikas: 2006-04-16
  5. Guidelines on human rights and the fight against terrorism, adopted by the Committee of Ministers on 11 July 2002 at the 804th meeting of Ministers‘Deputies. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2002
  6. Guidelines on the Protection of Victims of Terrorism Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 2005 at the 917 the meeting of the Ministers‘Deputies // Council of Europe. CODEXTER (2005) Inf. 01
  7. Meeting Report, Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER), 7th meeting Strasbourg, 7-11 February 2005, Strasbourg, 18 February 2005, CODEXTER (2005) 05, Document prepared by the Counter-Terrorism Task Force Directorate General of Legal Affairs Council of Europe
  • Europos Sąjungos dokumentai:
  1. Europos Sąjungos Tarybos bendra pozicija dėl konkrečių priemonių taikymo kovoje su terorizmu (2001/931/BUSP)
  2. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (2001/2580/EB)
  3. Europos Sąjungos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl Teroristų verbavimo: smurtinį radikalėjimą skatinančių veiksnių nagrinėjimas“ // JAI 316 ENFOPOL 118 COTER 54, 2005 spalio 3 d., Briuselis
  4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio programą „Kultūra 2007 m.“ (2007–2013) – KOM(2004) 469, 2004-07-14
  5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio 2007–2013 m. programą „Piliečių Europa“ aktyviam Europos pilietiškumui skatinti – KOM(2005) 116, 2005-04-06
  6. Council Regulation 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity Fund // Official Journal. L 311/3
  7. European Union’s Counter-Terrorism Strategy // Council of the European Union, 14469/4/05, Brussels, 30 November 2005
  8. European Union’s Plan of Action on Combating Terrorism // Council of the European Union, 10586/04, Brussels, 15 June 2004
  9. European Union Council Framework Decision on Combating Terrorism // Official Journal. L 164 , 22/06/2002 P. P. 0003 – 0007
  10. Report from the Commission: Overview of EU action in response to the events of the 11 September and assessment of their likely impact // Commission of the European Communities, Brussels 17.10.2001, COM(2001)611
  • Kiti tarptautinės teisės aktai:
  1. Resolution of The Organization of The Islamic Conference No. 1/10-PAL(IS) On the Cause of Palestine and the Arab – Izraeli conflict // http://www.oic-oci.org/; prisijungimo laikas: 2006-06-05
  2. Resolution of The Organization of The Islamic Conference No. 6/10-LEG(IS) On the OIC Convention on Combating International Terrorism // http://www.oic-oci.org/index.asp; prisijungimo laikas: 2006-01-15
  3. The Baku Declaration on global Dialogue and Peaceful Co-Existence among Nations and the Threats Posed by International Terrorism. Internationl Progress Organization // http://www.i-p-o.org/Baku_Declaration.pdf; prisijungimo laikas:  2004-01-29
  4. Постановление Межпарламентского Комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации О модельном законе “О борьбе с терроризмом”, Санкт-Петербург, 16 июня  1998 года № 6-8 // http://mpa.rbc.ru/archive/MK980608.doc; prisijungimo laikas: 2005-01-03
  • Lietuvos nacionaliniai teisės aktai:
  1. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume //Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014
  2. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 2–16
  3. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 2000, Nr. 89-2741
  4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (su pakeitimais ir papildymais) // Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-1341
  5. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas //Valstybės žinios. 1998, Nr. 115-3230
  6. Lietuvos Respublikos ekonominių ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas // Valstybės žinios. 2004, Nr. 68-2369
  7. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas // Valstybės žinios. 1998, Nr. 49-1325
  8. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2633
  9. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos įstatymas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 64-1502
  10. Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 90-2777
  11. Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas // Valstybės žinios. 2005, Nr. 85-3140
  12. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 105-3019
  13. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatymas // Valstybės žinios. 1994, Nr. 11-163
  14. Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. IX-907 „Dėl nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 56-2233
  15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimas Nr. 255 „Dėl tarpžinybinės koordinacinės komisijos prieš terorizmą sudarymo ir jos darbo organizavimo“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 18-734
  16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 224 „Dėl valstybinės reikšmės ir rizikos objektų, kurių apsaugai ir gynybai nuo galimų teroristinių antpuolių gali būti panaudota kariuomenė, sąrašo patvirtinimo ir kariuomenės panaudojimo šiems objektams apsaugoti ir ginti tvarkos“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 17-671
  17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 850 patvirtinta Teroro aktų sukeliamų krizinių situacijų padarinių likvidavimo programa // Valstybės žinios. 2003, Nr. 64–2908
  • Užsienio valstybių  teisės aktai:
  1. Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 // Walker C. Blackstone’s Guide to Anti-Terrorism Legislation. New York: Oxford University Press, 2002, Appendix 2, P. 436
  2. Declaration of Establishment of State of Israel // http://www.knesset.gov.il/docs/eng/megilat_eng.htm; prisijungimo laikas: 2006-03-04
  3. Order No 927 (26/11/2004) of the Cabinet of Minister’s of Latvia
  4. Федеральный закон РФ от 25 июля 1998 г. N 130-ФЗ “О борьбе с терроризмом“ // http://www.hro.org/docs/rlex/terrorism/; prisijungimo laikas: 2005-01-03
  5. Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. “О борьбе с терроризмом“ // http://www.bobruisk.by/pressa/2002/01/s12.htm#3; prisijungimo laikas: 2005-01-03
  6. Закон Кыргызской Республики «О борьбе с терроризмом» от 21 октября 1999 г. № 116 // http://www.kyrgyzinfo.kg/?izb=1089778177; prisijungimo laikas: 2005-01-03
  7. Закон Республики Казахстан о борьбе с терроризмом, Астана, 13 июля 1999 г. 416 – I ЗРК // http://zharinov.wallst.ru/terror/zakon0046.htm; prisijungimo laikas: 2005-01-03
  • SPECIALIOJI LITERATŪRA IR INFORMACIJA INTERNETE:
  1. Akcija „Nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo ir cunamio Pietų Azijos šalyse“ // Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija // http://www.redcross.lt/akcija-cunamis.html; prisijungimo laikas: 2006-04-06
  2. Amstrong K. Islamas: trumpa istorija. Vilnius: Garnelis, 2003
  3. Aust S., Schnibben C. Rugsėjo 11: vieno teroro akto istorija. Vilnius: Mūsų knyga, 2002
  4. Babachinaitė G., Jurgelaitienė G., Gutauskas A., Kiškis M., Starkus S. Nusikalstamumo ir kitų nepageidautinų socialinių procesų prevencijos problemos bei jų sprendimas Europos valstybėse. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003.
  5. Babachinaitė G., Kuklianskis S. Teorinės nusikalstamumo prevencijos problemos. // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2003 T 42(34)
  6. Bendra vizija bendrai kaimynystei, Vilniaus konferencija 2006 // http://www.vilniusconference2006.lt/lt/apie; prisijungimo laikas: 2006-05-08
  7. Beinoravičius D. Terorizmas: jo priežastys ir raidos tendencijos // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2005, T. 68(60)
  8. Bixman N. Baikeriai „fašistai“ vis dar laisvėje // Vakaro žinios. 2005-05-11, Nr. 110
  9. Bluvšteinas J. Kriminologija. Vilnius: Pradai, 1994
  10. Čečėnų lyderio giminės – Rusijos rankose // Lietuvos rytas. 2005-01-11, Nr. 8
  11. Černiauskienė N. Trorizmo grėsmė globalinių krizių valdymo kontekste // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2005, T. 68(60)
  12. Diržytė A., Patapas A. Terorizmo sociopsichologiniai ypatumai // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2003, T. 38(30)
  13. Galinaitytė J., Rudzkis T. Šiuolaikinio nusikalstamumo sampratos problema // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2005. T. 70(62)
  14. Gutauskas A., Kalesnykas R., Petrošius D. Terorizmas ir jo prevencijos Lietuvoje problema // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2004, T. 63(55)
  15. Iranas reiškia protestą Lietuvai dėl Mahometo karikatūrų // Politika.lt. // http://www.politika.lt/index.php?cid=9316&new_id=12189; prisijungimo laikas: 2006-03-07
  16. Jaunojo Chemiko juodraštis (sprogstamosios medžiagos) // http://www.geocities.com/grygas/; prisijungimo laikas: 2005-11-24
  17. Jungtinių tautų reforma ir viršūnių susitikimas. Užsienio reikalų ministerija: 2005
  18. Jurgelaitienė G. Recidyvinio nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje šiuolaikinės problemos // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2001, T. 20(12)
  19. „Juodvarnių“ skrydis virš Lukiškių // Ekstra. 2000 m. birželio 12 – 18 d., Nr.22 (85)
  20. Justickis V. Kriminologija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2004
  21. Kiaulakis G. Dešinysis ekstremizmas šiandieninėje Lietuvoje.Vilnius: Garnelis, 2002
  22. Kuklianskis S. Kovos su nusikalstamumu Lietuvoje koncepcija. Vilnius, 1989
  23. Matakas J. ir kt. Šiuolaikinė valstybė. Kaunas: Technologija, 1999
  24. Patento LT3917 B aprašymas // http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=LTEPODOC&IDX=LT95083&F=0&RPN=LT3917&DOC=d3ae55fca34af1985212ca8851f89f6f16; prisijungimo laikas: 2005-11-24
  25. Petkus A. Kriminalinė subkultūra ir jos įtaka recidyviniam nusikalstamumui. // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2001, T. 20(12)
  26. Petkuvienė R. Terorizmas kaip žmogaus teisių universalumo neigimo padarinys // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2005, T. 68(60)
  27. Piesliakas V. Lietuvos baudžiamoji teisė. Pirmoji knyga. Vilnius: Justitia, 2006
  28. Po Beslano tragedijos – provokacija Lietuvai // Vakarų Ekspresas // http://www.ve.lt/?data=2004-09-24&rub=1065924812&id=1095958455; prisijungimo laikas 2004-09-24
  29. Popiežiaus Jono Pauliaus II žinia 2002 metų Pasaulinės taikos dienos (sausio 1-oji) proga. Nėra taikos be teisingumo, nėra teisingumo be atleidimo // http://www.lcn.lt/bzinios/bz0123/123pop.html; prisijungimo laikas: 2005-05-16
  30. Račius E., Gailiūnas E. Terorizmo žinynas. Vilnius: Žara, 2005
  31. Rusijoje svarstomos kovos su terorizmu įstatymo pataisos // BNS // www.bns.lt; prisijungimo laikas: 2004-11-04
  32. Schimmel A. Islamo įvadas. Vilnius: Regnum fondas, 2001
  33. Siaubas sėjamas ir žodžiais // Lietuvos Rytas. 2005-09-03, Nr. 204
  34. Socrates švietimas ir kultūra // http://www.socrates.lt/index.php?menukey=1&purl=data_lt/1_socrates/;  prisijungimo laikas: 2006-03-14
  35. Sprogis E. Tarptautinis terorizmas ir legitimų priemonių kovojant su juo naudojimas //Jurisprudencija: mokslo darbai. 2005, Nr. 68(60)
  36. Šiuprys G. Maištininkų būryje ir lietuvis: Italijos policija apkaltino Genujoje protestavusį šiaulietį // Lietuvos Rytas. 2001-07-24 Nr. 171
  37. Šlapkauskas V. Visuomenės saugumo ir žmogaus teisių ryšys kaip antiterorizmo ideologijos legitimacijos pagrindas // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2005, T. 68(60)
  38. URM sekretorius Niujorke dalyvaus plėtros politikai skirtuose JT susitikimuose // Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos pranešimas // http://www1.urm.lt/view.php?cat_id=3&msg_id=4559; prisijungimo laikas: 2006-04-24
  39. Vaišvila A. Mesonis G. Žmogaus teisės ir jų ginties ribos. Žmogaus teisės ir jų gintis. – Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000
  40. Vaišvila A. Teisės teorija. Antrasis leidimas, Vilnius: Justitia, 2004
  41. Vaišvila A. Terorizmas ir kova su terorizmu – dvi grėsmės žmogaus teisėms (metodologinis aspektas) // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2005, T. 68(60)
  42. Vanagas J. Per minėjimą – nacių akibrokštas // Vakaro žinios. 2005-05-09, Nr. 108
  43. Vasiliauskas L. Terorizmas ir kova su juo Lietuvoje // Policija. 2004, Nr. 1 (1–339)
  44. Visockas G. Igoriui Gorbanui kaltinimai dėl Medininkų žudynių // Žurnalisto Gintaro Visocko internetinis laikraštis „Slaptai“ // http://www.slaptai.lt/Tekstai/Valstybes/Lietuva/Lie_gorbanis.htm; prisijungimo laikas: 2005-11-11
  45. Visockas G. Kas nužudė J. Abromavičių // Žurnalisto Gintaro Visocko internetinis laikraštis „Slaptai“ // http:// /Tekstai/Valstybes/Lietuva/Abromavicius.htm; prisijungimo laikas: 2005-11-11
  46. Vysockienė L. Prieglobstis ir terorizmas: pabėgėlių teisų apsaugos problemos kovojant su terorizmu // Jurisprudencija: mokslo darbai. 2003. T. 44(36)
  47. V. Landsbergis Europos Parlamente apkaltino Rusiją slepiant Medininkų žudynių kaltininkus// Tėvynės Sąjungos interneto svetainė // http://www.tsajunga.lt/index.php?-1128842495; prisijungimo laikas: 2005-11-11
  48. Žilinskas D. Terorizmo grėsmė kaip teisėsaugos institucijų integraciją skatinantis veiksnys // Jurisprudencija: mokslo darbai, 2005, T. 68(60)
  49. Žvalgyba // Respublika. 2005-10-22, Nr. 246(4698)
  50. Доклад Генерального секретаря. При большей свободе: к развитию безопасности и правам человека для всех. // http://www.un.org/russian/largerfreedom/intro.htm; prisijungimo laikas: 2005-11-10
  51. 30-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija // http://www.30whc.org/lt/; prisijungimo laikas: 2006-05-08
  52. Aboulmagd A. K., Arizpe L., Ashrawi H. and others. Crossing the Divide: Dialogue among Civilizations, School of Diplomacy and International Relations. New Jersey: Seton Hall University, 2001
  53. A development Co-operation Lens on Terrorism Prevention. A DAC Reference document, OECD Publications Service, Paris, 2003
  54. Albrecht H. J., Kilchling M. Victims of Terrorism – Policies and Legislation in Europe. An Overview on Victim Related Assistance and Support. Freiburg: Max-Plank-Institute for Foreign and International Law, 2005
  55. Ali M. M., Blacker J., Jones G. Annual mortality rates and excess deaths of children under five in Iraq 1991-98 // http://www.lshtm.ac.uk/cps/public/excess%20mortality%20in%20Iraq.pdf; prisijungimo laikas: 2006-03-13
  56. Arend A. C. Terrorism and Just War Doctrine. New York: Ethics and Public Policy Center, 1998
  57. Atkins S.E. Terrorism: A Reference Handbook. Contemporary World Issues. England: Oxford, 1992
  58. Baregu M. Terrorism and Counter-Terrorism: Dialogue or Confrontation // http://www.un-globalsecurity.org/pdf/baregu.pdf, prisijungimo laikas: 2006-04-18
  59. Barker J. The No-Nonsense Guide to Terrorism. London: Oxford, 2003
  60. Becker J. Hitler‘s Children. London: Michael Joseph, 1978
  61. Benner J. Who EY Calling a Terrorist? // http://www.wired.com/news/print/0,1294,48807,00.html; prisijungimo laikas: 2004-01-09
  62. Betts R. K. The Soft Underbelly of American Primacy: Tactical Advantages of Terror // Political Science Quarterly, Vol. 117, No. 1, 2002
  63. Bjorgo T. Root Causes of terrorism. Myths, reality and ways forward. Ruotledge: Taylor&Francis Group, 2005
  64. Boucher R. Terrorist Designation Under Executive Order 13224 Islamic International Brigade, Special Purpose Islamic Regiment, and Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs // http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/18067.htm; prisijungimo laikas: 2003-12-27
  65. Brisard J. Ch. Terrorism financing: roots and trends of Saudi terrorism financing // Report prepared for President of the Security Council United Nations, New York, 2002
  66. British victims of terrorism abroad angered by advice to sue attackers, Real Story reveals // BBC Press Office // http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2006/03_march/13/real.shtml; prisijungimo laikas: 2006-05-14
  67. Budget of the United States Government // http://www.gpoaccess.gov/usbudget/; prisijungimo laikas: 2006-03-10
  68. Byman D. Deadly Connections. States that Sponsor Terrorism. New York: Cambridge University Press, 2005
  69. Calahan A. B. Countering Terrorism: The Israeli Response to the 1972 Munich. Olympic Massacre and the Development of Independent Covert Action Teams // Thesis submitted to the Faculty of the Marine Corps Command and Staff College in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Military Studies April 2005 // http://www.specialoperations.com/Counterterrorism/munich_ct.htm; prisijungimo laikas: 2006-03-04
  70. Challenge of terrorism in Council of Europe member states. Strasbourg: Cedex, 2004
  71. Civilizations clash, terrorism obtains stereotypes // http://english.pravda.ru/world/20/91/365/14366_terrorism.html; prisijungimo laikas: 2006-04-17
  72. Claire Sterling. The Secret War of International Terrorism: The Terror Network. New York: Holt, Rinehart and Winston/Reader’s Digest Press, 1982
  73. Combs C.C. Terrorism in the Twenty – First Century. Third Edition. New Jersy: University of North Carolina – Charlotte, 2003
  74. Conklin J.E. Criminology. New York: Macmillan Publishing Co., Inc. London: Collier Macmillan Publishers, 1981
  75. Cooley J. Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism. Third Edition. LondonŸSterling: Pluto Press, 2002
  76. Court Clash Over Gitmo // CBS News.com // http://www.cbsnews.com/stories/2003/11/30/terror/main586001.shtml; prisijungimo laikas: 2005-01-05
  77. Dangerous Convictions: an Introduction to Extremist Activities in Prison. New York: Gorowitz Institute, 2002
  78. Dershowitz A. M. Want to torture? Get a warrant // San Francisco Chronicle// http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2002/01/22/ED5329.DTL; prisijungimo laikas: 2006-03-25
  79. Dialogue among Civilizations: The International Symposium on Dialogue among Cultures and Civilizations. Paris: UNESCO, 2005
  80. Dixon L.S., Stern R. K. Compensation Policies for Victims of Terrorism // http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.08.02/compensation.html; prisijungimo laikas: 2006-05-14
  81. Dutch Development Cooperation Department revamps its higher-education assistance // http://www.nuffic.nl/positionering/epos/0802/general/news/newsgeneral2.html; prisijungimo laikas: 2005-01-24
  82. Esposito J. L. Unholy War: Terror in the Name of Islam. New York: Oxford University Press, 2002
  83. Fascism and the Establishment. Italy: The strategy of tension //  http://flag.blackened.net/revolt/freeearth/fe3_italy.html; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  84. Finn J. Communist Heroes of South America // http://www.redstatecraft.net/communist_heroes.htm; prisijungimo laikas: 2006-02-26
  85. Flavius J. Jewish Antiquities // http://www.interhack.net/projects/library/antiquities-jews/; prisijungimo laikas: 2006-02-26
  86. Gardiner B. U.K. Court Condemns Detention of Suspects // Associated Press // http://www.twincities.com/mld/twincities/10430473.htm?template=contentModules/printstory.jsp&1c;  prisijungimo laikas: 2005-01-06
  87. Garfield R. The Impact of Economic Sanctions on Healt and Well-being // RRN Network Paper, November 1999, Nr. 31
  88. Garofalo R. Criminology. Montclair, New Jersey: Patterson Smith, 1968
  89. Garrison A. H. Terrorism: the Nature of it‘s History // Criminal Justice Studies, 2003, Vol. 16 (1), P.P. 39-52
  90. General intelligence and security service // Annual Report 2004. The Hague: Communications Department, 2005
  91. Graham C. Can Foreign Aid Help Stop Terrorism? // The Brookings Review, June 2002, Vol. 20, No. 3
  92. High Court Rejects Detainee Tribunals. Washingtonpost.com. // http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/29/AR2006062900928.html; prisijungimo laikas: 2006-08-08
  93. History of Israel & “Palestine” // http://www.masada2000.org/historical.html; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  94. Hoffman B. A Nasty Business // The Atlantic Monthly (January 2002)
  95. Hoffman B. Defining Terrorism. New York, Columbia University Press, 1998
  96. Howard R. D., Sawyer R. L. Terrorism and Counterterrorism: Understanding the New Security Environment. Readings & Interpretations. Guilford: The McGraw-Hill Companies, 2005
  97. How Modern Terrorism Uses the Internet. United States Institute of Peace. Strasbourg: Council of Europe, 27/10/05, CODEXTER (2005) Inf. 06
  98. Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K.A. Economic Sanctions Reconsidered. Second Edition, Washington, DC: Institute for International Economics, 1990
  99. Huntington S. P. The Clash of Civilizations and the Remaking of Word Order. New York: Touchstone, Rockefeller Center, 1997
  100. Inner Disarmament. Buddhist Broadcast // http://www.buddhistmedia.com/LowFeatured/default.asp?lang=eng&oUrl=TVarchief.asp?iIntEntityId=141; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  101. International Instruments related to the Prevention and Suppression of International Terrorism. New York: Oxford University Press, 2001
  102. Israel: Supreme court to to rule on torture and the holding of hostages // http://t2web.amnesty.r3h.net/library/Index/ENGMDE150391999?open&of=ENG-2D2; prisijungimo laikas: 2006-03-25
  103. Kivimaki T. Development Cooperation as an Instrument in the Prevention of Terrorism. Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2003
  104. Kögler H. H. Is Dialogue with Terrorism Possible? http://www.unf.edu/dept/ceppp/Events/20011025C_bktalk.htm; prisijungimo laikas: 2006-03-05
  105. Krieken V. Terrorism and the International Legal Order. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2002
  106. Law Enforcement Warns Other Strikes Are Likely // CNN.com./TRANSCRIPTS, Aired October 6, 2001 – 10:32 ET, http://cnnstudentnews.cnn.com/TRANSCRIPTS/0110/06/smn.14.html; prisijungimo laikas: 2004-11-26
  107. Lilly J. B., Cullen T. F., Ball R. A. Criminological theory: context and consequences. Second Edition, London, New Delhi: Sage Publications
  108. Lutz J. M., Lutz B. J. Global Terrorism. 2004. London and New York: Rutledge
  109. Mann B. Consequence Management // Materials of Conference “London Bombings: Lessons Learned”, London, 2005
  110. Marighella C. Minimanuel of the Urban Guerrilla // http://www.baader-meinhof.com/students/resources/print/minimanual/manualtext.html; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  111. Measures to eliminate international terrorism // United Nations General Assembly. 84th plenary meeting, 9 December 1994, A/RES/49/60
  112. Meinhof U. The Concept Urban Guerrilla. English Translation // http://www.baadermeinhof.com/students/resources/communique/engconcept.html; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  113. Meyers S. L. Converting Dollar into Bludgeon // New York Times, 20 April 1997 No 82
  114. Most J. Attack Is The Best Form Of Defence // http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/most/attack.html; prisijungimo laikas: 2006-01-12
  115. Müller-Wille B. Building a European Intelligence Community in response to terrorism // European Security Review, No 22, April, 2003
  116. National Strategy For Combating Terrorism // http://www.iwar.org.uk/homesec/resources/counter-terror/counter_terrorism_strategy.pdf; prisijungimo laikas: 2006-03-05
  117. Netanyahu B. Fighting Terrorism. New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1995
  118. Osama bin Laden in Dawn: The internet Edition // http://users.skynet.ve/terrorism/html/laden.htm; prisijungimo laikas: 2005-05-16
  119. Palestine Liberation Organization. Intelligence Resource Program // http://www.fas.org/irp/world/para/plo.htm; prisijungimo laikas: 2006-03-10
  120. Parry R. Bush‘s Crusade // http://www.consortiumnews.com/2001/092501a.html, prisijungimo laikas: 2006-03-21
  121. Peters R. A Case for War. They Hate Us! They hate us because our culture is everything theirs is not // http://www.jrwhipple.com/war/caseforwar.html, prisijungimo laikas: 2005-11-22
  122. Pillar P. R. The Dimensions of Terrorism and Counterterrorism. Washington DC: Brookings Institution Press, 2001
  123. Poonawalla A. H. USS Clueless // http://denbeste.nu/cd_log_entries/2002/09/Whoisourenemy.shtml; prisijungimo laikas: 2005-01-21
  124. Posen B. R. The Struggle Against Terrorism: Grand Strategy, Strategy, and Tactics // International Security, Vol. 26, No. 3, Winter 2001/02
  125. President Akhmad Kadyrov. http://www.answers.com/topic/president-akhmad-kadyrov; prisijungimo laikas: 2005-05-12
  126. Qorchi M. E. The Hawala System // http://www.gdrc.org/icm/hawala.html; prisijungimo laikas: 2004-11-25
  127. Quatations on War, Violence & Power // http://www.geocities.com/war_quotations; prisijungimo laikas: 2005-11-16
  128. Rahe P. A. Machiavelli’s Liberal Republican Legacy. New York: Cambridge University Press, 2006
  129. Report of the United Nations Sanctions Monitoring Team established pursuant to UNSCR 1526 (S/2004/674)
  130. Rothkopf D. J. Business Versus Terror // Foreign Policy (May/June 2002)
  131. Ruby Ch. L. The Definition of Terrorism // http.://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Journal-Samples/asap1529-7489~2~1~021%5C021.pdf; prisijungimo laikas: 2004-01-25
  132. Russ S. Suspicion-creating Indicators of Islamic Terrorism. Bundeskriminalamt, 2004
  133. Santos S. M. Terrorism: Towards a Legal Definition // http://www.yonip.com/main/articles/terrorism.html; prisijungimo laikas:  2004-01-29
  134. Schmidt A. P., Jongman A. I. Political Terrorism: A New Guide to Actors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature. New Brunswick: Transaction Books, 1988
  135. Security Council Sanctions Committees: an Overview // http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm; prisijungimo laikas: 2006-04-20
  136. Silke A. The Road Less Travelled. Research on Terrorism: Trends, Achievements & Failures. LondonŸPortland: OR Frank Cass, 2004
  137. Smoler F. The Root Causes of Terrorism. Dispelling the Myths. Washington: The Foundation for the Defence of Democracies, 2003
  138. Sokova E. On The Benefits Of Studying History. Monterey: The Center for Russian and Eurasian Studies, 1998
  139. ‘Soldier for peace’ Rabin buried // CNN Word News, November 6, 1995 // http://www.cnn.com/WORLD/9511/rabin/funeral/wrap/index.html; prisijungimo laikas: 2006-02-02
  140. Soyinka W. Harmonising through faith // Proceedings of the International Congress of Dialogue of Civilizations, Religions and Cultures in West Africa. Paris: UNESCO, 2004
  141. Stewart P. History of Indian Hill // http.//www.indianhill.org/History/Pp1011.htm; prisijungimo laikas: 2004-01-12
  142. Syed A. Causes of terrorism // http://dawn.com/2003/11/23/op.htm#1; prisijungimo laikas: 2004-09-06
  143. Terrorism: Questions & Answers // Council on Foreign Relations // http://www.terrorismansvers.com/terrorism/introduction.html; prisijungimo laikas: 2004-01-08
  144. Text of Fatwa Urging Jihad Against Americans, published in Al-Quds al-‘Arabi on February 23, 1998 // http://www.ict.org.il/articles/fatwah.htm; prisijungimo laikas: 2006-03-10
  145. The Berlins‘ Donors Conference: Helping Afghanistan Move Forward // Fact Sheet, Bureau of Public Affairs, Washington, DC May 3, 2004 // http://www.state.gov/p/sa/rls/fs/32094.htm; prisijungimo laikas: 2005-11-22
  146. The fight against terrorist financing. Council of the European Union. doc. 14180/2/04 REV 2, p. 6
  147. The Latter Rain Page. Zealots // http://www.latter-rain.com/ltrain/zeal.htm; prisijungimo laikas: 2004-08-29
  148. Tiefenbrun S. A Semiotic Approach to Legal Definition of Terrorism // http://www.nsulaw.nova.edu/studentaffairs/student_organizations/ILSAJournal/9-2/Tiefenbrun.pdf; prisijungimo laikas: 2004-01-12
  149. Townshend Ch. Terrorism: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press
  150. Ukraine’s parliament rejects election results // CNN.com.international // http://edition.cnn.com/2004/WORLD/europe/11/27/ukraine/; prisijungimo laikas: 2006-04-06
  151. Voronov V. Liquidation // New Times // http://www.newtimes.ru/eng/detail.asp?art_id=1304; prisijungimo laikas: 2006-03-28
  152. Walker J. The Cause of Terrorism // http://www.nobeliefs.com/terrorism.htm; prisijungimo laikas: 2004-09-02
  153. Whitbeck J. V. “Terrorism”: The word itself is dangerous // The Daily Star. 07 Dec 2001
  154. Wiesel E. How Can We Understand Their Hatred? // Parade Magazine, 7 April 2002, No 5
  155. Wilkinson P. International terrorism: the changing threat and the UE‘s response // Chaillot Paper, October 2005, No 84
  156. Wijk R. The Limits of Military Power // The Washington Quarterly. Vol. 25, No 1, (Winter 2002)
  157. Wolfe M. A. Homeland Security: 9/11 Victims Relief Funds. Congressional Research Service, 2003
  158. Wolfensohn J. The War Against Terrorism Will Be Won By Eliminating Poverty // http://www.worldbank.org/html/extdr/extme/jdwint120701b.htm; prisijungimo laikas: 2004-11-11
  159. Zarif M. J. Reflections on Terrorism, Dialogue and Global Ethics // The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations, Vol. 3, No 1 Winter/Spring 2002
  160. Антонян Ю.М.  Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – Москва: ЩИТ-М, 1998
  161. Басецкий И. И., Легенченко Н. А. Терроризм: генезис явления и международный опыт борьбы. Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2001
  162. Дикаев С.У. Вековые конфликты и современные проблемы терроризма. Уфа: ОН  и РИО УЮИ МВД РФ, 2003
  163. Долгова А. И. и  другие. Kриминология. Москва: Издательская группа Инфра.М-Норма, 1997
  164. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. Москва: Издательская группа Инфра.М-Норма, 1997
  165. Кожушко Е. П. Современный терроризм: Анализ основных направлений. Минск: Хаврест, 2000
  166. Кудрявцев В. Н., Еминов В. Е. Криминология. Москва: Юристь, 2005
  167. Массовые захваты семей погибших моджахедов в Чечне // Kavkazcenter.com // http://www.kavkazcenter.com/russ/article.php?id=28420; prisijungimo laikas: 2005-01-03
  168. Платон. Законы// Платон. Сочинения в трех томах. Москва: Мысль, 1972
  169. Совместное заявление Общества Друзей Ичкерии и Революционного Контактного Объединения // http://www.kavkazcenter.net/russ/content/2005/10/22/38659.shtml; prisijungimo laikas: 2005-11-23
  170. Шнаидер Г. Й. Kриминология. Москва: Издателская група „Прогресс“ 1994
  171. Требин М. П. Терроризм в ХХI веке. Минск: Хаврест, 2003
  172. Удугов М. Jūsų naršyklė gali nerodyti šio vaizdo. Речь больше не идет только о независимости Чечни // Kavkaz Center.com // http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2005/01/24/29756.shtml; prisijungimo laikas: 2006-03-03
  173. Устинов В. В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. Москва:  Юрлитинформ, 2002
  174. Замковой В., Ильчиков М. Терроризм – глобальная проблема современности. Москва: Фирма Гардарика, 1996
  • ŽODYNAI IR ENCIKLOPEDIJOS
  • DOKUMENTAI:
  1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. N/17-240-06
  2. Kauno apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 1A-136 2001 m
  3. Kauno apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 1A-641 2000 m.
  4. Klaipėdos apygardos teismo baudžiamoji byla Nr. 2-44/2002 m.
  5. Vilniaus apygardos administracinio teismo byla Nr. A11-00835-503/2005
  6. Kauno apygardos prokuratūros baudžiamoji byla Nr. 20-9-017-01 (perduota teismui)
  • INTERNETO SVETAINĖS:

, , ,

13 Komentaras

Geras prezidentės sprendimas


 

“Valstybės saugumo departamentui (VSD) turėtų vadovauti šiuo metu su šia institucija nesusijęs asmuo, tai trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) nariams teigė prezidentė Dalia Grybauskaitė.”

Tikrai tas atvejis, kai neišeina nesutikti su prezidentės nuomone. Taip turėtų galvojama net ir normaliomis departamento veiklos sąlygomis. Karjeros saugumiečio viršutinis laiptelis turėtų būti generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigos.

Po to, kas ištiko VSD pastaraisiais metais, kai institucija buvo į skutelius draskoma interesų grupių, dalis žmonių patyrė atvirą susidorojimą už norą dirbti valstybei, o ne vadovybės privatiems šeimininkams, kai tarpusavio nuoskaudos ir sąskaitos kaitina atmosferą – reikia su šiomis “mielomis” peripetijomis nesusijusio politiko. Dekoratyviniai generolo aprėdai – nebūtini.

Belieka laukti pačių kandidatūrų, nes prezidentė, pareiškusi, jog jau turi “tam tikrą sąrašėlį”, kažkodėl pasiliko jį savo omenyje.

, , ,

Parašykite komentarą

Kalėdinis linkėjimas Seimui: ieškokite ateivių


Pagrindinė CŽV kalėjimų ieškotojų išvados ir komentarų mintis – kaip reta „nauja ir negirdėta“. Jos esmė – Valstybės saugumo departamentas (VSD) dirba nei šiaip nei taip, yra niekieno nekontroliuojamas. Jei taip dirbdamas jis nieko neinformavo, kad susitarė su JAV ir pažeidinėjo įstatymus bei Konstituciją – blogai. Mat Valstybės gynimo taryba (VGT) nesvarstė šito klausimo.

Leiskite paklausti – jei VGT būtų svarsčiusi, o prezidentai būtų pasakę, kad žinojo, jog tai daroma – viskas būtų gerai? Jei aš ko nors nepainioju, vienintelė galimybė tokiems sulaikymo centrams teisėtai būti – tarptautinė sutartis su JAV, kurią ratifikuotų Seimas. Tiesa, jei ELTA nemeluoja ir naujai iškeptas diplomatas Dainius Dabašinskas tikrai savo laiške Vygaudui Ušackui rašo, kad aukščiausioji šalies valdžia žinojo apie patalpas, skirtas CŽV kalėjimui, tai jau išvis įdomu – kuris melagis?

Pasakydami, kad VSD užgrobusi gauja išdarinėjo ką norėjo, tyrėjai nepasakė ničnieko naujo. Pirmasis VSD veiklos tyrimas buvo pakankamai aiškiai atskleidęs ten klestinčios niekšybės gylį.

Dar linksmiau atrodo pavedimas Generalinio prokuroro karnalavalinį kostiumą dėvinčiam Algimantui Valantinui ištirti veiklą tų personažų, kuriuos jis dangstė Vytauto Pociūno žūties byloje, jo pomirtinio dergimo situacijoje ir dvylikos VSD slepiamų pažymų istorijoje. Pasiūlykite ožiui pasaugoti daržą, o lapei vištas.

Aišku, juk norint atelsiti Povilą Malakauską ir Dainių Dabašinską reikėjo reikėjo ieškoti talibų kančių vietos. Kodėl, norint atleisti Algimantą Valantiną, nepaieškojus ateivių išsilaipinimo įrodymų? Bent jau netiesioginių, tokių, kokius skelbėsi turinti prezidentė Dalia Grybauskaitė, žmonės tikrai atneš. Ypač per pilnatį. Tiesa, mano tinklaraštyje balsavusieji mato ir kitų variantų.

O tuo tarpu, kolegų iš alfa.lt dienos citata:

„Lietuvos vyriausybė turėjo žinoti, ką jos agentūros veikė, ir yra atsakinga už slaptą kalėjimą ir bet kokius žmogaus teisių pažeidimus, kurie galėjo ten įvykti (…). Yra pats metas Europos vyriausybėms peržiūrėti ir sustiprinti civilinę žvalgybos ir saugumo agentūrų kontrolę. Nepakanka vyriausybėms sakyti, kad jos nežinojo, ką darė jų saugumo aparatas.“

„Amnesty International“ ekspertė J.Hall apie galimą CŽV kalėjimą Lietuvoje.

, , , ,

2 Komentaras

Generolo palydos prasidėjo


 

Seimas po pateikimo pritarė prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretui dėl Valstybės saugumo departamento (VSD) generalinio direktoriaus Povilo Malakausko atleidimo iš pareigų.

Mažai tikėtina, kad vos prastūmę biudžetą valdantieji imtųsi prieštarauti D. Grybauskaitei ir pakartotų absurdišką situaciją, kai praėjusios kadencijos Seimas pradžioje neatleido atsistatydinusio Arvydo Pociaus, anuomet pasigyrusio ir apsimelavusio – neva ištyrė tilto per Bražuolę sprogdinimą ir kitas baisenybes.

Visgi, kai kurios frakcijos ir parlamentarai toliau elgiasi gan įdomiai.

Partijos Tvarka ir teisingumas lyderis Valentinas Mazuronis jau anksčiau yra pasakęs, kad neleis atleisti Povilo Malakausko, nes bijo, kad konservatoriai pasistatys saviškį. Darbo partija ir praeitoje kadencijoje savo balsais buvo nulėmusi minėtą situaciją su A. Pociumi. O liberalcentristas Vytautas Bogušis tradiciškai rėmė dabartinę VSD vadovybę ir lieka jai ištikimesnis, nei savo koalicijos partneriams.

, , , , , , , ,

Komentarų: 1

%d bloggers like this: